บทที่ 3 ข้อมูลและฐานข้อมูล

11 ก.ค.

• อธิบายหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลทั้งหมด

ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

        ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database  Administrator) : เป็นผู้ดูแลทั้งฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล ประสานงานและตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)

        นักออกแบบฐานข้อมูล  (Database  Designer) : รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลที่จะนำมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล งานนี้มักจะต้องทำก่อนการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยนักออกแบบจะต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการได้อย่างถูกต้องแล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้วก็ควรจะนำไปให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้และครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็จะได้แก้ไขก่อนการพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานจริง

กลุ่มผู้ใช้ (End Users)

        กลุ่มผู้ใช้  (End  Users) : คือกลุ่มผู้ที่ ต้องการเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการดูข้อมูลปรับปรุงข้อมูลและจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กลุ่มผู้ใช้แบ่งได้เป็น ๔ ประเภทด้วยกันคือ 

        1.ผู้ใช้แบบแคสชวล  (casual end users) ต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งของการใช้งาน 

        2.ผู้ใช้ที่ทำงานกับข้อมูลเหมือนๆกันในทุกครั้ง (naive หรือ parametric end users) ตัวอย่างเช่น พนักงานของธนาคารที่ทำหน้าที่รับฝาก-ถอนเงิน

        3.กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้รายละเอียดของข้อมูลในส่วนโครงสร้างภายใน(sophisticated end users)  เช่น วิศวกร  นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์งาน เป็นต้น

        4.ผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล (stand-alone  users) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีวิธีการทำงานที่ง่ายและสวยงาม

นักเขียนโปรแกรม (Programmers)

        นักเขียนโปรแกรม (Programmers) : เป็นผู้รวบรวมวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ บุคลากรประเภทนี้ควรจะมีความคุ้นเคยกับความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้เป็นอย่างดี

• อธิบายหน้าที่ของ DBMS พร้อมยกตัวอย่าง

        ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) หรือที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (DBMS) เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ำซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการใช้คำสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล (DML) หรือ ดีดีแอล (DDL) หรือจะด้วยโปรแกรมต่างๆ ทุกคำสั่งที่ใช้กระทำกับข้อมูลจะถูกดีบีเอ็มเอสนำมาแปลเป็นการปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้คำสั่งนั้นๆ เพื่อนำไปกระทำกับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป

        ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

 • ออราเคิล (Oracle)
 • ไอบีเอ็ม ดีบีทู (IBM DB2)
 • ไมโครซอฟท์ ซีควลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server)
 • ไซเบส (Sybase)
 • แคเช่ (Cache’)
 • PostgreSQL
 • Progress
 • มายเอสคิวแอล (MySQL)
 • Interbase
 • Firebird
 • Pervasive SQL
 • แซพ ดีบี (SAP DB)
 • ไมโครซอฟท์ แอคเซส (Microsoft Office Access)
 • โลตัส (Lotus)
 • พาราดอกซ์ (Paradox)
 • (FoxPro)

• ยกตัวอย่างฐานข้อมูลในปัจจุบันมา 5 ฐานข้อมูลพร้อมอธิบายรายละเอียด

        1.ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านตลาดและอุตสาหกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการจัดทำให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้เกิดความความเชื่อมโยงในการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

        2.ฐานข้อมูลห้องมุด เป็นการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

        3.ฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษาที่จัดเก็บประวัติข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

        4.ฐานข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงาน ตารางแผนก และตารางข้อมูลโครงการ

        5.ฐานข้อมูลธนาคาร ระบบธนาคารซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า โดยจัดเก็บชื่อ  ที่อยู่ รายการฝากเงินรายการสินเชื่อ ยอดคงเหลือของบัญชีแต่ละประเภท 

 นางสาวจิตตกานต์  เนตรครุฑ  รหัส 5406103308  การบัญชี 4 ปี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: